สถานที่จัดประกวด
ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 ชั้น 3 และห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 ชั้น 8 อาคาร ยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา