ลำดับชื่อ-สกุลสังกัด คณะวิชา/หน่วยงานมหาวิทยาลัย/สถาบันประเภทการนำเสนอ
1นายศุภกร สีกลีบคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วPoster
2นางสาวศศิประภา จิตติชานนท์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วPoster
3นายปภังกร อุ่นอำไพคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วPoster
4นายศิวะพันธุ์ ชื่นงูเหลือมคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วPoster
5สุจิตรา ฤทธิสนธิ์
อรอนงค์ เสน่หา
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานPoster
6นางสาวจันทิมา ไกรสกุล
นางสาวจิรดา คำมา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาOral
7นางสาวกมลรัตน์ ขอนกระโทก
นางสาวจารุวรรณ พรรณสาลี
สาขาวิชา เคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานOral
8จุฑารัตน์ เสริมนอก
ศิริวรรณ ไขโพธิ์
สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานPoster
9ศิริพร จันทร์หาฐเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาOral
10นางสาวอุทุมพร ทองสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานPoster
11สุพัตรา กิจพฤกษ์วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานPoster
12อชิรญา เสียงเย็น
โยทกา หวังซ๊ะ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานPoster
13นางสาวณภัทร ฉุนกระโทกวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานPoster
14นางสาวดาราวดี ศรีนาคสุข
นางสาวน้ำฝน ยานุไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาOral
15นวพล โนนทะคำจันทร์
รณกฤต ชีพนุรัตน์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาOral
16นางสาวชนากานต์ มีสติครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาPoster
17ธีรภรณ์ อินทร์แก้ว
ทวีเกียรติ เปล่งศรี
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาOral
18นางสาวอัญลี จงคลาดกลางสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานOral
19วิกาญจน์ดา เกตุใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาOral
20ณัฐวุฒิ สุไชยชิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานPoster
21นายดุสิต วิเศษศักดิ์
นายมนตรี อินทับทิม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาPoster
22นาย ศิลา ไกลทุกข์ล้างสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานPoster
23นางสาววราลักษณ์ เสานอก
นายธนวัตร บุญบู่
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาOral
24นายจิตรภาณุ ช่วยงาน
นายธนชล เสียดขุนทด
นายปฏิพันธุ์ สมนาม
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานPoster