ลำดับที่รายชื่อสังกัดมหาวิทยาลัย
1นางสาววราลักษณ์ เสานอก
นายธนวัตร บุญบู่
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2นางสาวจันทิมา ไกรสกุล
นางสาวจิรดา คำมา
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
3นางสาวกมลรัตน์ ขอนกระโทก
นางสาวจารุวรรณ พรรณสาลี
สาขาวิชา เคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4นางสาวศิริพร จันทร์หาฐสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
5นางสาวดาราวดี ศรีนาคสุข
นางสาวน้ำฝน ยานุไทย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
6นายนวพล โนนทะคำจันทร์
นายรณกฤต ชีพนุรัตน์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
7นายธีรภรณ์ อินทร์แก้ว
นายทวีเกียรติ เปล่งศรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
8นางสาวอัญลี จงคลาดกลางสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9วิกาญจน์ดา เกตุใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา