ลำดับที่รายชื่อสังกัดมหาวิทยาลัย
1นายศุภกร สีกลีบคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
2นางสาวศศิประภา จิตติชานนท์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
3นายปภังกร อุ่นอำไพคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
4นายศิวะพันธุ์ ชื่นงูเหลือมคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
5นางสาวสุจิตรา ฤทธิสนธิ์
นางสาวอรอนงค์ เสน่หา
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6นางสาวจุฑารัตน์ เสริมนอก
นางสาวศิริวรรณ ไขโพธิ์
สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7นางสาวอุทุมพร ทองสายคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8นางสาวสุพัตรา กิจพฤกษ์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9นางสาวอชิรญา เสียงเย็น
นางสาวโยทกา หวังซ๊ะ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10นางสาวณภัทร ฉุนกระโทกคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11นางสาวชนากานต์ มีสติสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12นางสาวสุนิสา ทิมประโคน
นางสาวเบญจวรรณ นวนบริบูรณ์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
13นายดุสิต วิเศษศักดิ์
นายมนตรี อินทับทิม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14นายศิลา ไกลทุกข์ล้าง สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
15นายจิตรภาณุ ช่วยงาน
นายธนชล เสียดขุนทด
นายปฏิพันธุ์ สมนาม
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน