ลำดับการนำเสนอชื่อ-สกุลสังกัด คณะวิชา/หน่วยงานมหาวิทยาลัย/สถาบันประเภทการนำเสนอ
1นางสาววรรณภา สร้อยทรัพย์
นางสาวทันธรากร คงแสง
นางสาววิชญาพร วงศ์เพม
สาขาชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาPoster
2นางสาววณิชยา คล่องแคล่ว
นางสาวเนาวรัตน์ จ่มใส
สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาPoster
3นายณัฐพงษ์ พานวงษ์สาขาเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาPoster
4นางสาวดาราวดี ศรีนาคสุข
นางสาวน้ำฝน ยานุไทย
นางสาวนิรชา แปะกระโทก
นางสาวรัตนาภรณ์ เสียดกระโทก
นางสาวอัจฉรา พิมพ์กระโทก
นายจิรศักดิ์ สุวรรณโคตร
นายชัยอนันต์ พิมพ์รัมย์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาPoster
5นางสาวณัฐวดี เปลี่ยนพิจิตร
นายศุภกิจ ไหลสกุล
สาขาเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาPoster