การแข่งขันการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 (NRRU Science Tech Research Contest 1st) 

จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จำเป็นต้องมีกระบวนการจัดกิจกรรมเสริมความรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพเฉพาะด้านให้กับนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการแข่งขันทางวิชาการทั้งในขณะที่ยังศึกษาอยู่จนจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี การแข่งขันการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างความมั่นใจสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และผลการศึกษา วิจัย สู่บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และสาธารณชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยระหว่างสาขาวิชาต่างๆ เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการบรรยายและแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป จึงจัดงานการแข่งขันการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 (NRRU Science Tech Research Contest 1st) ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ