คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
 

  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOUระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

 

  การตรวจตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

 

  พิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

 

  โครงการประกวดการจัดการความรู้ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ"กระบวนการที่ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี"

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”