คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
 

  โครงการประกวดการจัดการความรู้ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ"กระบวนการที่ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี"

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 

  โครงการปรับความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา "การเตรียมความพร้อมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่(TQR)ที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้(Learning Outcomes)ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนประเมินค่างาน เพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี