คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562

43

ตารางสอนอาจารย์ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

56

คลิปติวปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

58

ประกาศ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

28

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

157

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

70

ประชาสัมพันธ์ “คลิปติวเนื้อหารายวิชาด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ก่อนสอบปลายภาค”

574

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิจารณาแปลหนังสือเพื่อใช้เป็นตำราในห้องเรียน

139

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการนำส่งแบบรายงาน มคอ.

103

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Science NRRU Open House

113

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา(Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561

247

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งประกวดบทความ "Nak Sa Suk Pai Malaysia Adventure 2018"

130

การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund(ACCF)

132

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561

130

การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 Composite 5th Social Peace Building Exchange

84