คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

101

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

39

ประชาสัมพันธ์ “คลิปติวเนื้อหารายวิชาด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ก่อนสอบปลายภาค”

546

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิจารณาแปลหนังสือเพื่อใช้เป็นตำราในห้องเรียน

118

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการนำส่งแบบรายงาน มคอ.

81

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Science NRRU Open House

93

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา(Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561

227

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งประกวดบทความ "Nak Sa Suk Pai Malaysia Adventure 2018"

110

การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund(ACCF)

111

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561

111

การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 Composite 5th Social Peace Building Exchange

67

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Econ

34

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานTQF

31

โครงการอบรมวิชาการสัญจร เรื่อง เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ

37

เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ครั้งที่ 1/2561

19