คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ (24.125)
อาคาร 24 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin-websc