คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการค่ายอาสาสานสัมพันธ์นำปัญญาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15

ด้วยงานพัฒนานักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้จัดโครงการค่ายอาสาสานสัมพันธ์นำปัญญาพัฒนาท้องถิ่น  ครั้งที่  15

เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงสภาพปัญหาการศึกษาท้องถิ่นอย่างแท้จริงอันก่อให้เกิดเจตคติ   และแนวคิดในการประยุกต์ความรู้และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับท้องถิ่น ในวันที่  26-28 เมษายน 2562   และในโอกาสนี้  ได้รับเกียรติจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิเศษ   ตู้กลาง   คณบดี    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2562   

ณ  วัดป่าอำนวยผลบ้านไทรทอง  ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง    จังหวัดนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 02 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin-websc