คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำงานแทนกันกรณีการลาของบุคลากรสายสนับสนุน"

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"การทำงานแทนกันกรณีการลาของบุคลากรสายสนับสนุน" ณ ห้องประชุม 32.02.06

วันที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin-sc