คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประกวดแข่งขันงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

ด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ  ได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่  1  ให้กับนักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนำมาเสนอ  และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ    อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในเชิงวิจัยไปสู่บุคลากร  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป   โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์   ลือนาม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว   เมื่อวันที่  26  เมษายน  2562  ณ  ห้องประชุมสุวัจน์  2  ชั้น  3   (อาคาร  31) 

วันที่เผยแพร่ 29 เมษายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin-sc