คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ชื่อแบบฟอร์ม
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บัณฑิตและรายชื่อบัณฑิต 
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน(1 สิงหาคม 2561 - 31 มกราคม 2562) 
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
มติประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2560
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อรับการตรวจประเมินปีการศึกษา 2560
ข้อมูล/เอกสารประกอบงานประกันคุณภาพการศึกษา(บัณฑิตวิทยาลัย)
รายงานสรุปปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ,  
(ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ,  
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560   
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557
 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2557