คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
“จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ 
 เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
วันที่  18-20  สิงหาคม  2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

กำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
รายละเอียดการประกวดแข่งขัน
รูปแบบการเขียนโครงงาน
ใบสรุปรายการประกวดแข่งขัน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่  5  สิงหาคม  2562 

1. ใบสมัครการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2. ใบสมัครการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint 

3. ใบสมัครการแข่งขันสร้างนิทานตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Power Point 2016

4. ใบสมัครการแข่งขันสร้างเว็บเพจประเภท text editor  

5. ใบสมัครการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น Internet of Things 

6. ใบสมัครการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

7. ใบสมัครการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

8. ใบสมัครการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

9. ใบสมัครการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์(Science Show)

10. ใบสมัครการประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       **คู่มือการจัดทำ และTemplate Poster การประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี