ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26

จำนวนงานวิจัยปี 2559 - 2562

More info

197

จำนวนบุคลากร

More info

14

จำนวนหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ

More info

21

จำนวนกลุ่มงาน

More info

ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คณะได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาและจัดเก็บข้อมูล โดยในเฟสแรกมีฐานข้อมูลที่จัดทำดังนี้
1. ฐานข้อมูลบุคลากร
2. ฐานข้อมูลงานวิจัย
3. ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ในวารสาร
4. ฐานข้อมูลการไปประชุมวิชาการ
5. ฐานข้อมูลนักศึกษาที่ขอทุนวิจัยผ่านคณะ
6. ระบบจัดเก็บเอกสาร โดยแบ่งเอกสารออกเป็น 4 ส่วนคือ คำสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ และ รายงานการประชุม
ระบบดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจบุคลากรช่วยกันกรอกข้อมูลจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อองค์กรของเรา