คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop ) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 HAPPY CLASSROOM สร้างสุขในชั้นเรียน ระยะ 2 ให้กับุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 50 คน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอวีลอฟท์

วันที่เผยแพร่ 04 เมษายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin-sc