คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพ

ข้อมูลตรวจประกัน ใช้วงรอบ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลงานวิจัยและบทความทางวิชาการใช้ข้อมูลตามปีปฏิทิน (2561)

        องค์ประกอบ

                     ตัวชี้วัด

                                                                   ข้อมูล

 1.การกำกับมาตรฐาน

 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

 มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร

 ข้อมูลสมอ.08 ที่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561

 ข้อมูลสมอ.08 ที่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

 ข้อมูลสมอ.08 ที่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2561

 ข้อมูลสมอ.08 ที่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 ข้อมูลสมอ.08 ที่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 2.บัณฑิต

 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 - แบบประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) 

 - ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) (1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62)

 - ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต (ระดับบัณฑิตศึกษา)

 - ผลการติดตามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

 - จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ใช้ข้อมูลบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2560)

 หมายเหตุ : กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   และหากเป็นหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เนื่องจากไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา

 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

 - วิธีการคำนวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับหลักสูตร)

 - ข้อมูลการได้ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ (วันที่ 11 กรกฎาคม 2562)

 - ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

 - ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา

 3.นักศึกษา

 3.1 การรับนักศึกษา

 - การรับนักศึกษาด้วยระบบ tcas

 - รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

 - การควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภายใต้หัวข้อคู่มือปฏิบัติ)

 - การควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

 - อัตราการสำเร็จการศึกษา

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

 - จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอัตราการคงอยู่

 - กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 4.อาจารย์

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

 - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (ภายใต้หัวข้อการพัฒนาและปรับปรุง)

 - การบริหารอาจารย์ (ภายใต้หัวข้อการพัฒนาและปรับปรุง)

 - การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 4.2 คุณภาพอาจารย์

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการ

 - ผลงานวิชาการอาจารย์

 - จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง (เฉพาะปริญญาเอก)

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

 - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

 - ความพึงพอใจของอาจารย์

 5.หลักสูตร การเรียน  การสอน  การประเมินผู้เรียน

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

 - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร)

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

 - การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 - การพิจารณากำหนดผู้สอน

 - การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน มคอ.3และ มคอ.4

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา

 - การกำกับกระบวนการเรียนการสอน

 - การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติระดับปริญญาตรี

 - การบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

 - การช่วยเหลือ กำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานระดับบัณฑิต

 5.3 การประเมินผู้เรียน

 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบTQF

 - การตรวจสอบผลการเรียนรู้นักศึกษา

 - การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5-6-7)

 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 - ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนติดตามทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตรร่วมกัน

 - มีการจัดทำแผนการสอน หรือบันทึกข้อมูลหมวดที่ 1, 4 และ 5 ใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ได้อย่างสมบูรณ์ และเผยแพร่ให้ผู้เรียนทราบครบทุกรายวิชา

 - จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 โดยเน้นในส่วนของการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

 - จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

 - มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา ที่ผ่านมา

 - ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ในแต่ละรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอน 

 - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

 หมายเหตุ : อาจารย์ใหม่ ให้หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่

 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 - ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน/โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 - จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 หมายเหตุ : ระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณาสิ่งสนับสนุนทั่วไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น

6 องค์ประกอบ

14  ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

• วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ต้องทำการประเมินคุณภาพภายในถือว่าแยกเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร

• หลักในการพิจารณาสำหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็น ตัวบ่งชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) เขียนอธิบายในรูปแบบ หลักสูตรควรกำหนดผลลัพธ์ (P) ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดำเนินงานที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (D) มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดำเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่กำหนด (C) หากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างไร เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (A)