คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

บทความแนวปฏิบัติที่ดีของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 บทความ

  1. การควบคุมน้ำหนักกับภาวะสมดุลของร่างกาย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  2. การจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี 1 โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์และการสอบออนไลน์
  3. การทำงานแทนกันของบุคลากรสายสนับสนุน
  4. ทักษะพิเศษการสร้างรายได้จากประกันภัยและความคุ้มครองใกล้ตัวกับการนำไปสู่การเป็นธุรกิจ
  5. เทคนิคการร่างหนังสือทั้งภายในและภายนอก สนับสนุน
  6. เทคนิคประยุกต์การทำงานแผนกับการเล่นกีฬากอล์ฟ
  7. แนวปฏิบัติที่ดีการเพาะเห็ดโดยไม่นึ่งฆ่าเชื้อ
  8. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายวิชาการ การจัดโต๊ะโคราช