คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2567

09 เมษายน 2567

ฉบับที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567

01 เมษายน 2567

ฉบับที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2567

25 มีนาคม 2567

ฉบับที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2567

18 มีนาคม 2567

ฉบับที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2567

11 มีนาคม 2567

ฉบับที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2567

04 มีนาคม 2567

ภาพกิจกรรม
ผศ.สุธีรา เข็มทอง
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการความรู้(KM)
ระบบศิษย์เก่า
แบบประเมินเว็บไซต์
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ(เสิงสาง)
ข้อมูลการรับวัคซีนของนักศึกษา