คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

38

67

50

75

53

125

77

66

104

2862

85

2069

243

90

123

44

28

27

28

17

25

22

24

20

27

27