คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

14

43

30

105

72

60

98

2842

80

2048

231

79

110

33

20

22

22

13

20

17

18

16

17

23