คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

18

563

135

94

108

225

103

109

114

72

38

32

39

17

24

22

19

16

17