คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

533

113

81

95

217

99

101

105

61

25

23

27

12

20

16

14

11

12