คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

49

613

164

111

120

234

114

121

125

83

53

48

58

28

36

33

32

27

26