คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
 

  การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ)

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 

  โครงการค่ายอาสาสานสัมพันธ์นำปัญญาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15

 

  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและตลาดนัดพบผู้ประกอบการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

 

  ประกวดแข่งขันงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1