คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1 ใบสัญญาจ้างเหมารถยนต
2 ใบสัญญาจ้างเหมาเรือ
 3 ใบเสนอราคา
 4 ใบรายงานขอซื้อ
 5 ใบรายงานขอจ้าง 
6 ใบขอนุญาตกันเหลื่อม  
7 ใบขอนุญาตขยายกันเหลื่อม
8 หนังสือขออนุญาติจ่ายเงิน
9 ใบขอถัวงบเฉลี่ย
10 ใบขออนุญาตแปลงกิจกรรม
 11  ใบสำคัญรับเงิน
12 แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ  ,  
13 การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  
14 การเบิกค่ายานพาหนะ/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
15 แนวทางการปฏิบัติงานพัสดุและการเงิน
16 ค่าตอบแทนวิทยากร
17 หมวดค่าใช้สอยในการจัดอบรม
18 แบบการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ก่อนการจัดจ้าง
19 แบบตรวจสภาพครุภัณฑ์ก่อนจ้างซ่อม
20 แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
21 ระเบียบ/ข้อบังคับการเบิกค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน การฝึกอบรม และการเดินทางไปราชการ
22 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการรถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2560 
23 แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมนา/นำเสนอผลงานวิวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
24 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61)