คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562

94

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดบทความการจัดการความรู้ระดับคณะ

116

ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่

84

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562

96

ตารางสอนอาจารย์ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

97

คลิปติวปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

132

ประกาศ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

65

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

213

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

101

ประชาสัมพันธ์ “คลิปติวเนื้อหารายวิชาด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ก่อนสอบปลายภาค”

611

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิจารณาแปลหนังสือเพื่อใช้เป็นตำราในห้องเรียน

165

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการนำส่งแบบรายงาน มคอ.

139

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Science NRRU Open House

152

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา(Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561

273

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งประกวดบทความ "Nak Sa Suk Pai Malaysia Adventure 2018"

165