คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ติดต่อคณะ

Address/ที่อยู่

qr nn

หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Telephone number/หมายเลขโทรศัพท์ (สำนักงานคณบดี)

ติดต่อสำนักงานคณบดี กด 044-009009 ต่อ หมายเลขหน่วยงาน (โทรสาร : 044-272939) 
หน่วยงานสำนักงานคณบดี หมายเลขติดต่อ
คณบดี 3299
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 3298
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 3295
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 3296
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 3297
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3294
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 3225
งานพัฒนาบุคลากร,งานประกันคุณภาพการศึกษา 3200
งานโสตสาธารณูปกรณ์ 3226
งานวิชาการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3224
งานกิจการนักศึกษา,งานธุรการ 3222
งานแผนและงบประมาณ 3227
งานพัสดุ 3220,3228
งานเลขานุการ,งานประชุม 3223

 

ติดต่อโปรแกรมวิชา กด 044-009009 ต่อ หมายเลขสาขาวิชา
สาขาวิชา   หมายเลขติดต่อ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2517
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 3231
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 4444
สาขาวิชาเคมี 1110
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3276
สาขาวิชาชีววิทยา 1130
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1120
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 2516
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 3260
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3240
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 3270
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2510
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3266

 

วันที่เผยแพร่ 19 ธันวาคม 2561