คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ติดต่อคณะ

Address/ที่อยู่

qr nn

 

Telephone number/หมายเลขโทรศัพท์ (สำนักงานคณบดี)

ติดต่อสำนักงานคณบดี กด 044-009009 ต่อ หมายเลขหน่วยงาน (โทรสาร : 044-272939) 

 

หน่วยงานสำนักงานคณบดี หมายเลขติดต่อ
คณบดี 3299
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 3298
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 3295
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 3296
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 3297
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3294
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 3225
งานพัฒนาบุคลากร,งานประกันคุณภาพการศึกษา 3200
งานโสตสาธารณูปกรณ์ 3226
งานวิชาการ,งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3224
งานกิจการนักศึกษา,งานธุรการ 3222
งานแผนและงบประมาณ 3227
งานพัสดุ 3220,3228
งานเลขานุการ,งานประชุม 3223

 

ติดต่อโปรแกรมวิชา กด 044-009009 ต่อ หมายเลขโปรแกรมวิชา

 

สาขาวิชา   หมายเลขติดต่อ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 3231
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาเคมี  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3276
สาขาวิชาชีววิทยา  
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 3260
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3240,3241
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 3270
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3266

วันที่เผยแพร่ 19 ธันวาคม 2561