คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

นักศึกษาสาขาวิชาเคมีได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

35

แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ

155

ขั้นตอนการลงทะเบียนศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

122

ตัวอย่างการพิมพ์แบบการลงนามในหนังสือราชการ

103

แผนผังการดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) และอาคารสถานที่(ก่อสร้าง/ประปา/ไฟฟ้า)

45

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรอง

32

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับคู่มือการพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

33

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561 " ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561"

56

ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีสุข เกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 4

128

กำหนดการงานกีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

79

แจ้งปรับอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลห้องประชุมและสถานที่จัดงานกลางคืนของนักศึกษา

81

ประชาสัมพันธ์อบรมการใช้เครื่องมือตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารพันธุกรรม(NANO DROP)

126

ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

2869

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เว้ ( Hue University of Science)

114

ประกาศข่าวดี สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ

2072