คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ

62

ขั้นตอนการลงทะเบียนศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

71

ตัวอย่างการพิมพ์แบบการลงนามในหนังสือราชการ

77

แผนผังการดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) และอาคารสถานที่(ก่อสร้าง/ประปา/ไฟฟ้า)

21

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรอง

11

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับคู่มือการพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

14

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561 " ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561"

34

ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีสุข เกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 4

103

กำหนดการงานกีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62

แจ้งปรับอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลห้องประชุมและสถานที่จัดงานกลางคืนของนักศึกษา

64

ประชาสัมพันธ์อบรมการใช้เครื่องมือตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารพันธุกรรม(NANO DROP)

104

ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

2843

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เว้ ( Hue University of Science)

90

ประกาศข่าวดี สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ

2053

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุม

239