คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น... ก้าวไกลสู่สากล"

66

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

133

ประกาศ เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

120

แบบฟอร์มการอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

54

ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

36

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการบูรณาการภารกิจงานบริการวิชาการสายรับใช้สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562

31

ประชาสัมพันธ์ "การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร"

91

ประกาศ เรื่องให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

371

การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9

125

โครงการประชุมวิชาทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

102

ประชาสัมพันธ์งานประชุมการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

63

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

37

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

87

ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยและเข้าร่วมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ ปี 4

81

ขอข้อมูลผลงานวิจัยของบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น

75