คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพ

องค์ประกอบ

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

1.การกำกับมาตรฐาน

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร

ข้อมูลสมอ.08 ที่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย วันที่...

ข้อมูลสมอ.08 ที่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย วันที่...

ข้อมูลสมอ.08 ที่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย วันที่...

2.บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต (http://mis.nrru.ac.th/job/evaluationReport.php)

**ใช้ข้อมูลบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2560**

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

ข้อมูลการได้ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ (link ภาวะการมีงานทำ)

3.นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

- การรับนักศึกษาด้วยระบบ tcas (http://entrance.nrru.ac.th/entrance/ และ (http://apro.nrru.ac.th/ ภายใต้หัวข้อ ประกันคุณภาพการศึกษา)   

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (รอข้อมูลจากงานวิชาการ)

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

การควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาระดับปริญญาตรี (http://apro.nrru.ac.th/ ภายใต้ หัวข้อ ระเบียบ/คำร้อง/ประกาศ -> คู่มือปฏิบัติ) 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา (http://apro.nrru.ac.th/ ภายใต้หัวข้อ ประกันคุณภาพการศึกษา) 

- อัตราการสำเร็จการศึกษา (http://apro.nrru.ac.th/ ภายใต้หัวข้อ ประกันคุณภาพการศึกษา) 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา (http://apro.nrru.ac.th/ ภายใต้หัวข้อ ประกันคุณภาพการศึกษา) 

4.อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (http://apro.nrru.ac.th/ ภายใต้หัวข้อ ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ)

- การบริหารอาจารย์

- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก

- ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการ

- ผลงานวิชาการอาจารย์ (https://sciencetech.nrru.ac.th/mis-science/)

- จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง (เฉพาะปริญญาเอก)

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

- ความพึงพอใจของอาจารย์ (http://mis.nrru.ac.th/assess/index.php)

5.หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร)

-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

-การพิจารณากำหนดผู้สอน

-การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน มคอ.3และ มคอ.4

-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา

-การกำกับกระบวนการเรียนการสอน

-การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติระดับปริญญาตรี

-การบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

-การช่วยเหลือ กำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานระดับบัณฑิต

5.3 การประเมินผู้เรียน

-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบTQF

-การตรวจสอบผลการเรียนรู้นักศึกษา

-การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5-6-7)

-การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนติดตามทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตรร่วมกัน

- มีการจัดทำแผนการสอน หรือบันทึกข้อมูลหมวดที่ 1, 4 และ 5 ใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ได้อย่างสมบูรณ์ และเผยแพร่ให้ผู้เรียนทราบครบทุกรายวิชา

- จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 โดยเน้นในส่วนของการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

- จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

- มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา ที่ผ่านมา

- ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ในแต่ละรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอน (http://mis.nrru.ac.th/assess/index.php)

-ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 (http://mis.nrru.ac.th/assess/index.php)

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน/โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

-กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6 องค์ประกอบ

14  ตัวชี้วัด